top of page
Anchor 1

CHOOSING MY RELIGION |

USKONTOJA JÄLJITTÄMÄSSÄ 

Check the website about religions.

 

The major world religions seen through the eyes of the media artist. 

 

Marita Liulia’s most recent multimedia project views the major religions of the world from multiple perspectives, particularly the female one. Liulia’s work juxtaposes Christianity, Judaism, Islam, Sikhism, Hinduism, Buddhism, Confucianism, Taoism, and Shinto. The exhibition is a visual and experimental whole comprising photographs, paintings, objects and media works. The exhibition had premiere at Kiasma, Helsinki, then it travels to Tampere, Turku and Vaasa.

 

Project includes

• touring museum exhibition with informative materials (70 photographs, 12 paintings, interactive multimedia installations, religious objects, 2 documentary films)

cmr.maritaliulia.com offers parallel presentation of Christianity, Judaism, Islam, Sikhism, Hinduism, Buddhism, Confucianism, Taoism and Shintoism

• Choosing My Religion art book, available in Store. Published by Maahenki 2009

Description

CMR is divided into an artistic and a factual section.The artistic part focuses on the intense experiences offered by religions, while the factual section highlights the role of religions as our mental tools.

The exhibition started from Marita Liulia's interest in different cultures. When staying in Japan, Liulia realised that she could not understand what it is to be Japanese without getting to know the local religions. Religions are closely intertwined with culture; the languages we speak and the way we think and perceive the world. They have also had a strong impact on arts: the visuals arts in the Western countries, for example, would be difficult for someone not familiar with Christianity to understand. A need to know more about each other's cultures – and religions – has increased with globalisation and mobility. Awareness of religious backgrounds helps us meet people we come across abroad, but we also more and more frequently need this awareness when encountering our neighbours or relations, who no longer necessarily are Lutherans.

In her powerfully visual exhibition, Marita Liulia has made use of various techniques. In addition to large paintings, photographs and installations, the exhibition contains two documentaries on the artistic processes of the exhibition, as well as computers through which the visitors can get acquainted with the factual online work at the exhibition's website. Liulia's approach to religions never overlooks the perspective of a woman. The artist, who is also the model in her photos, has placed herself in roles that normally are reserved for men. The tasks of interpreting holy scriptures or leading rituals are ways of taking part in the communal practice of a religion from which women normally are excluded.

(Joanna Kurth, intendent, Wäinö Aaltonen Art Museum)

 

Team

Hemmo Hytönen, Jakke Kastelli, Juha Vakkila, Tiina Porthan, Virpi Pahkinen, Kaisa Blomstedt, Tiina-Maija Lehtonen, Liisa Heikkilä-Palo, Raija Kallioinen, Riikka Löytökorpi, Michael Garner, Kalle Niemi, Matti Knaapi, Johan West, Sari Lindell, Stella Bottai, Paula Turku, Petri Kuokka, Juha Ferin

 

Partners

KIASMA Museum of Contemporary Art, Tampere Art Museum, Wäinö Aaltonen Museum, Kuntsi Museum of Modern Art, The City of Vantaa,

The Ministry of Education, Finnish Cultural Fund, Arts Council of Finland, Kordelin Foundation, AVEK – The Promotion Centre for Audiovisual Culture, FRAME, Maahenki Ltd., Finnish Foundation for the Visual Arts, New York, USA, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Rome, Italy, Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA, Youkobo Art Space, Tokyo, Japan

Vertaile uskontoja verkkosivustolla.

Mediataiteilijan näkökulma maailman pääuskontoihin. 

Ensi-ilta helmikuussa 2009 Nykytaiteen museossa Kiasmassa Helsingissä.

 

Projekti sisältää

– kiertävä museonäyttely (70 valokuvaa, 12 maalausta, vuorovaikutteisia mediainstallaatioita, uskontojen esineitä, 2 dokumenttielokuvaa)

– verkkosivusto http://cmr.maritaliulia.com
Sivustolla pääuskontojen tietopaketti. Rinnakkain tarkasteltavat uskonnot ovat kristinusko, juutalaisuus, islam, sikhiläisyys, hindulaisuus, buddhalaisuus, kungfutselaisuus, taolaisuus ja shintolaisuus.

– taidekirja Choosing My Religion – Uskontoja jäljittämässä saatavana verkkokaupasta. Kustantaja Maahenki, 2009.

 

Kuvaus

CMR jakaantuu taiteelliseen ja tiedolliseen osuuteen. Näistä taiteellinen puoli keskittyy uskontojen elämyksellisyyteen ja niihin liittyvään vahvaan kokemuksellisuuteen. Tiedollinen puoli nostaa esiin uskontojen roolin ihmisten henkisinä työkaluina.

Marita Liulian näyttelyn lähtökohtana on ollut hänen kiinnostuksensa erilaisiin kulttuureihin. Japanissa oleskellessaan Liulia tajusi, ettei voisi ymmärtää japanilaisuutta, ellei tutustuisi paikallisiin uskontoihin. Uskonnot ovat tiukasti kietoutuneita kulttuureihin; ihmisten kieleen sekä tapaan ajatella ja hahmottaa maailmaa. Ne ovat myös vaikuttaneet vahvasti taiteisiin ja esimerkiksi länsimaista kuvataidetta on vaikea ymmärtää ilman tietämystä kristinuskosta. Tarve tietää toinen toistemme kulttuureista – toistemme uskonnoista – on lisääntynyt globalisoitumisen ja ihmisten liikkumisen myötä. Tietous uskonnollisista taustoista auttaa meitä kohtaamaan ulkomailla tapaamiamme ihmisiä, mutta myös enenevässä määrin tarvitsemme tätä tietoa naapureidemme tai sukulaistemme kanssa, jotka eivät enää itsestään selvästi välttämättä ole luterilaisia.

Vahvasti visuaalisessa näyttelyssä Marita Liulia on hyödyntänyt eri tekniikoita. Suurten maalausten, valokuvien ja installaatioiden lisäksi esillä on kaksi dokumenttia näyttelyn taiteellisista prosesseista sekä tietokoneet, joiden kautta kävijät voivat tutustua näyttelyn nettisivuilla olevaan tiedolliseen verkkoteokseen. Liulian lähestymistavassa uskontoihin kulkee koko ajan mukana myös naisen näkökulma. Valokuviensa mallina esiintyvä taiteilija on sijoittanut itsensä rooleihin jotka perinteisesti ovat miehille varattuja. Pyhän kirjan tulkitsijan tai rituaalien johtajan tehtävät ovat normaalisti naisilta poissuljettuja tapoja osallistua uskonnon yhteisölliseen harjoittamiseen.

(Joanna Kurth, intendentti, Wäinö Aaltosen museo)

 

Työryhmä

Hemmo Hytönen, Jakke Kastelli, Juha Vakkila, Tiina Porthan, Terhi Utriainen, Virpi Pahkinen, Kaisa Blomstedt, Tiina-Maija Lehtonen, Liisa Heikkilä-Palo, Raija Kallioinen, Riikka Löytökorpi, Michael Garner, Kalle Niemi, Matti Knaapi, Johan West, Sari Lindell, Stella Bottai, Paula Turku, Petri Kuokka, Juha Ferin

 

Yhteistyökumppanit

Nykytaiteen museo KIASMA, Tampereen taidemuseo, Wäinö Aaltosen museo, Kuntsin modernin taiteen museo, Vantaan kaupunki, Suomen kulttuurirahasto, Opetusministeriö, AVEK, FRAME, Kordelinin säätiö, Taiteen keskustoimikunta, Maahenki Oy

Finnish Foundation for the Visual Arts, New York, USA, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Rome, Italy, Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA, Youkobo Art Space, Tokyo, Japan

bottom of page